Thony Shorby Nyenwi

Thony Shorby Nyenwi war ein nigerianischer Musiker.